Apolotejik

Hristiyanlık, Pagan Dinlerin bir Kopyası mıdır?

Matthew J. Slick

Çeviren: Toğrul Salamzade

Hayır, Hristiyanlık diğer dinlerden alıntı bir din değildir. Genel olarak yapılan eleştirilerden biri de Hristiyanlık inancının, daha eski dönemlere dayanan dinlerle bakireden doğum, Tanrı’nın beden alması, diriliş ve daha bazı diğer konularda benzer olmasıdır. Fakat bazı benzerliklerin olması, Hristiyanlık inancının başka dinlerden kopyalandığı anlamına gelmez.

Hristiyanlık dininde, Eski Antlaşma metinlerindeki kavramların, Yeni Antlaşmada yer bulduğunu görüyoruz. Eğer eleştirmenlerin söylediği gibi olsaydı – yani bazı kavramlar daha eski inançlardan alışmış olsaydı – o halde birçok dinin, kavramlarını Musevilikten – yani Eski Antlaşmadan – aldığını söyleyebilirdik; çünkü Eski Antlaşma M.Ö. 4000-1600 yılları arasında yazılmıştır ve hepsinden daha eskidir. Aşağıdaki tabloya göz atalım.

KONU ESKİ ANTLAŞMADAKİ VAAT KAYNAĞI YENİ ANTLAŞMADA, İSA’DA TAMAMLANMASI
İsa’nın Tanrı’nın sağına yükselmesi Mezmur 110:1 Matta 26:64; Elçilerin İşleri 7:55-60; Efesliler 1:20
Kan ile kefaret Levililer 17:11 İbraniler 9:22
Vaftiz Çıkış 40:12-15; Levililer 16:4; Yaratılış 17:10; Hezekiel 36:25 Matta 3:16; 28:19; Koloseliler 2:11-12; İbraniler 10:22
Biricik Oğul İsa Mezmur 2:7 Elçilerin İşleri 13:33; İbraniler 1:5
Yaratılış işi Yaratılış 1:26 Luka 23:33-38
Mahvoluş ve Kurtuluş Daniel 12:2 Matta 25:46
Ebedi Oğul Mika 5:1-2; Mezmur 2:7 İbraniler 1:5; 5:5
İlk ve Son Yeşaya 41:4; 44:6; 48:12 Vahiy 1:8, 17; 22:13
Tanrı kendi halkının arasında olması Yeşaya 9:6; 40:3 Yuhanna 1:1, 14; 20:28; Koloseliler 2:9; Matta 3:3
Tanrı’nın beden alması Çıkış 3:14; Memzur 45:6; Yeşaya 9:6; Zekeriya 12:10 Yuhanna 8:58; 1:1, 14; İbraniler 1:8; Koloseliler 2:9; İbraniler 1:1-3
Monoteizm (tektanrıcılık) Yeşaya 43:10; 44:6, 8; 45:5 Yuhanna 10:30; Efesliler 4:5
Biricik Oğul Yaratılış 22:2     (bkz. Tipoloji) Yuhanna 3:16; İbraniler 11:7
İsa’nın kahinliği Mezmur 110:4 İbraniler 6:20; 7:25
İsa’nın dirilişi Mezmur 16:9-10; 49:15; Yeşaya 26:19 Yuhanna 2:19-21
Mesih’in ikinci gelişi Zekeriya 14:1-5; Mika 1:3-4 Matta 16:27-28; Elçilerin İşleri 1:11; 3:20
Oğul’un kurban edilmesi Yaratılış 22        (bkz. Tipoloji) İbraniler 9:27
Lütufla kurtuluş Yaratılış 12:3; Yaratılış 15:6; Habakkuk 2:4 Galatyalılar 3:8-11; Romalılar 4:9
Günah sunusu Çıkış 30:10; Levililer 4:3 Romalılar 8:3; İbraniler 10:18; 13:11
Kent sınırları dışındaki günah sunusu Çıkış 29:14 İbraniler 13:12-13
Günah sunusunun kusursuzluğu Çıkış 12:5; Levililer 22:20; Yasanın Tekrarı 17:1 İbraniler 9:14
Tanrı’nın Oğlu Mezmur 2:7 Yuhanna 5:18
Kefaret (Fidye) Yeşaya 53:6-12; Levililer 6:4-10, 21 Matta 20:28; 1.Petrus 2:24; 2.Korintliler 5:21; 1.Petrus 3:18
Üçlü-Birlik Yaratılış 1:1, 26; Eyüp 33:4; Yaratılış 17:1; 18:1; Çıkış 6:2-3; 24:9-11; 33:20; Çölde Sayım 12:6-8; Mezmur 104:30; Yaratılış 19:24 (Amos 4:10-11 ile birlikte); Yeşaya 48:16 Yuhanna 1:1-3; Yuhanna 1:18; 6:46; Matta 28:19; 2.Korintliler 13:14
Bakireden Doğum Yeşaya 7:14 Matta 1:25
İsa’ya tapınma Mezmur 97:7 Matta 2:2, 11; 14:33; 28:9; Yuhanna 9:35-38; İbraniler 1:6

Yukarıdaki tabloda gördüğünüz üzere, Hristiyanlık Eski Antlaşma – İbrani Kutsal Yazıları – ile tam bir uyum içerisindedir. Eski Antlaşmanın birçok kitabı, Mitraizm dini ortaya çıkmadan yüzlerce yıl öncesinde yazılmıştır. O halde, Mitraizm’in Eski Antlaşmadan fikirler aldığını söyleyebilir miyiz?

Bununla birlikte, eğer eleştirmenler Hristiyanlık inancının pagan inançlardan alıntı bir din olduğuna inanıyorlarsa, iddialarını kanıtlamak zorundalar. Ortaya bir sav atmak, o savı doğru yapmaz. Fakat Eski Antlaşmada, Yeni Antlaşma konularını çok net bir biçimde görebiliyoruz ve bu nedenle de, Hristiyanlık inancının diğer dinlerden alıntı olmadığını söyleyebiliyoruz. Yeni Antlaşma, Eski Antlaşma vaatlerini tamamlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu